mymarket1

დაბრუნება და გადაცვლის პოლიტიკა

შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების/შეცვლის   პოლიტიკა

ძვირფასო მომხმარებელო, კომპანიის ვებ-გვერდის გამოყენებისას ივარაუდება, რომ თქვენს მიერ წაკითხული, გაგებული და მიღებულია შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების/შეცვლის   წინამდებარე წესები და პირობები. წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და კომპანიას შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას.

ტერმინთა განმარტება

კომპანია - შპს ,,მაიმარკეტი“ სავაჭრო ნიშნით ,,etech“ რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: 400307912. რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი, ჩარგლის #26

ვებ-გვერდი - კომპანიის ვებ-გვერდი - etech.ge რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებელთა მომსახურება;

პროდუქცია - კომპანიის სავაჭრო ქსელში არსებული პროდუქცია;

პროდუქციის შეძენა - პროდუქციის ონლაინ შეძენა;

მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ვებგვერდზე რეგისტრაციის გზით ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს ან/და აწარმოებს კომუნიკაციას კომპანიასთან პროდუქციის შეძენის მიზნით;

ხელშეკრულება - მომხმარებლებსა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს და მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

ძირითადი დებულებები

შეძენილი პროდუქციის შეცვლა შესაძლებელია ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში პროდუქციის შეძენიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში პროდუქციის შეძენიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში და იმ პირობებში, როცა კომპანიის სავაჭრო ქსელში არ მოიპოვება იგივე  პროდუქტი (მოდელი) და  შესაბამისად, შეუძლებელია მისი შეცვლა.

პროდუქციის შეცვლა/დაბრუნებასთან დაკავშირებული კომუნიკაცია კომპანიასა და მომხმარებელს შორის წარმოებს ელექტრონულ ფოსტაზე შეტყობინების გაგზავნის გზით mymarket949@gmail.com

პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელი ანგარიშსწორებას განახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

განცხადებები და გარანტიები

მომხმარებელი ადასტურებს, რომ:

არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირი ან სრულწლოვანი ფიზიკური პირი.

 გააჩნია სრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა, არ იმყოფება ნარკოტიკული, ალკოჰოლური, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ, არ იმყოფება შეცდომის, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარისა ან ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და არ წარმოადგენს ძალადობის, მუქარის, მოტყუების, შეცდომაში შეყვანისა თუ სხვა აკრძალული მოქმედების ობიექტს, სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარსს, წინამდებარე პირობების დებულებათა არსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს;

მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება იმისათვის, რომ დაეთანხმოს  და შეასრულოს წინამდებარე პირობები და შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები;

გაეცნო წინამდებარე  პირობებს და ეს პირობები არის მისთვის მისაღები;

მის მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი არის ზუსტი;

მომხმარებელი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით (რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობას და იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, რომლის მოქალაქეც არის მომხმარებელი) გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში (მათ შორის, თაღლითობაში, ფულის გათეთრებაში, იარაღით ვაჭრობაში, ტერორიზმსა ან სხვა სახის უკანონო საქმიანობაში);

შეთანხმების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის მისი საქმიანობა ან/და ქმედება შესაბამისობაში არის/იქნება ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან.

მისი ქმედება არ არის/იქნება მიმართული კომპანიის ან/და ნებისმიერი მესამე პირის მოტყუებისაკენ. აღნიშნული პრინციპის გათვალისწინებით ხელშეკრულების დასადებად ან მის საფუძველზე და შესასრულებლად, მის მიერ კომპანიისთვის წარდგენილი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია მისი წარმოდგენის მომენტისათვის ასევე არის/იქნება უტყუარი, ზუსტი და სრული;

იგი კეთილსინდისიერად, სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს წინამდებარე დოკუმენტით ნაკისრ ვალდებულებებს;

მომხმარებელი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს კომპანიას ელ.ფოსტაზე ყველა იმ გარემოებ(ებ)ის შესახებ, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს მის აღნიშნულ განცხადებებთან ან/და გამოიწვიოს აღნიშნული გარანტიების დარღვევა;

კომპანია ხელშეკრულებას დებს მომხმარებელთან წინამდებარე შეთანხმების დებულებათა გათვალისწინებით და თვლის მათ ხელშეკრულების პირობებად. შესაბამისად, ხელშეკრულების დადების შემდეგ წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული განცხადებების, გარანტიებისა და ვალდებულებების დარღვევა საკმარისი საფუძველია კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით და პირობებით გათვალისწინებული ყველა ან ნებისმიერი მომსახურების გაწევაზე ცალმხრივი უარის სათქმელად.